ORDIPRAX
ORDIPRAX Du er her: Ordiprax Regionsdata Databeskrivelse Log af

 

Regioner - Datagrundlag

Beregningerne dannes på grundlag af apotekernes indberetninger til
Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister om salg til
enkeltpersoner af receptpligtige lægemidler og håndkøbslægemidler
solgt via recept.

Statistikken omfatter summen af lægemiddelordinationer i almen
lægepraksis, i speciallægepraksis samt sygehusrecepter
ekspederet p de private apoteker. Såvel tilskudsberettiget som
ikke-tilskudsberettiget lægemidler indgår.

Opgørelserne beregnes kvartalsvist for en periode på 12 kvartaler.
Region kan bestemmes ud fra patientens bopÊlsregion i langt de
fleste tilfælde. Hvis patientens region alligevel ikke kan bestemmes,
anvendes den region lægen og apoteket er beliggende i.

Beregningerne baseres på den ATC-klassifikation og de DDD-værdier
(Defineret DøgnDosis) som er gældende i det 12. kvartal.
Enkelte lægemidler har ingen tilkyttet DDD-værdi; her kan ordineret
mængde og behandlingspris ikke beregnes, og kun data for
omkostningerne vises. Enkelte lægemidler har både dispenseringsformer
med og uden tilknyttet DDD-værdi; her omfatter beregningen af den
ordinerede mængde og behandlingsprisen kun dispeseringsformer med
tilkyttet DDD-værdi.

Modulet indeholder to undermoduler: kurver og lagkagediagrammer.


Modul 1: Kurver

Modul 2: Lagkagediagrammer

Generelle bemærkningerModul 1: Kurver

Kurve-modulet kan vise 1) ordineret mængde, 2) behandlingspris
og 3) totalomkostningen for alle 5 ATC-niveauer. Derudover er det
muligt at se totalen for alle lægemidler ved valg af ATC-kode '0'
på ATC-niveau 1.

De datasæt, der bruges til at danne hvert enkelt diagram, kan vises
og kopieres over i et regneark. Som supplement kan kurvemodulet
på det 5. ATC-niveau vise 4) lister med handelsnavne.


1) Ordineret mængde
Mængden præsenteres som antallet af definerede døgndoser,
DDD, per 1000 regionssindbyggere. Som supplement vises
køns- og aldersstandardiseret DDD per 1000 regionssindbyggere.
Den standardiserede DDD er særlig anvendelig ved sammenligning
af mængdeforbruget mellem flere regioner.

Den standardiserede DDD beregnes ved brug af den 'direkte'
standardiseringsmetode (Foldspang, Juul, Olsen og Sabroe:
Epidemiologi, 2. udg., 1990, Munksgaard). Til beregningen
er følgende aldersintervaller valgt: 0-15, 16-24, 25-44, 45-64, 65+.
Den standardiserede DDD udtrykker det forbrug, som den enkelte region
teoretisk ville have haft, hvis regionen havde samme køns- og
alderssammensætningen i referencepopulationen (Danmark som helhed).

2) Behandlingsprisen
Behandlingsprisen benævnes "AUP/DDD" og repræsenterer
forholdet mellem apotekets udsalgspris, AUP, og antal solgte DDD
for en given lægemiddelgruppe.

Som følge af fluktuerende salgspriser bliver AUP/DDD en
gennemsnitspris for perioden (kvartalet). I ORDIPRAX bliver
recepturgebyret inkluderet i AUP.

3) Totalomkostningen
Totalomkostningen præsenteres som AUP/1000 regionsindbyggere for
en given lægemiddelgruppe. Recepturgebyret inkluderes i AUP.

4) Handelsnavne
Når ATC-niveau 5 er valgt, er det muligt at få vist en liste over
alle de produkter, der har været på markedet i løbet af de
viste 12 kvartaler. Hvis et produkt først kom på markedet i
løbet af perioden oplyses markedsføringsdatoen (M: dato).
Blev produktet taget af markedet i løbet af perioden oplyses
afregistreringsdatoen (A: dato)

Til top


Modul 2: Lagkagediagrammer


Modulet præsenterer henholdsvis fordelingen i procent af lægemidler
på 5. ATC-niveau inden for en given 4. ATC-niveau-gruppe og
fordelingen i procent af 4. ATC-niveau inden for en given
2. ATC-niveau-gruppe.

Der kan vælges imellem totaludgift (AUP), den totale mængde (DDD)
og den totale mængde korrigeret for køns- og alders-
sammensætningen (DDD standardiseret). Standardiseringen udføres
efter samme princip som i kurve-modulet.

Data for en region sammenlignes med en opgørelse for hele landet.

Til top


Generelle bemærkninger


Enkelte lægemidler kan i en kortere eller længere periode have
ufuldstændige ATC-koder. Oftest hænger det sammen med,
at lægemidlet er nyt på markedet.

I ORDIPRAX er de ufuldstændige ATC-koder forlænget til
syv karakterer ved hjælp af stjerner "*". Dette sikrer, at
lægemidler med ufuldstændige ATC-koder kan ses på
5. ATC-niveau (stofniveau).

Til top